Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)

oraz na podstawie  § 5 Regulaminu

I. Zamawiający:  Powiatowy Zespół Szkół nr 1
  Adres do korespondencji: ul. Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Zestawy komputerowe - 36 szt. wraz z monitorami min. 22”
oraz drukarka laserowa monochromatyczna - 2 szt.

II. Opis przedmiotu zamówienia

    Specyfika głównych wymagań:

a) zestaw komputerowy min. wymagania: Procesor I5, 8GB Ram, Dysk SSD, nagrywarka DVD, HDMI; Monitor z regulacją kąta - HDMI - przekątna 22”;
b) drukarka laserowa monochromatyczna,
c) gwarancja na sprzęt 36 miesięcy - odbiór sprzętu przez dostawcę lub naprawa na miejscu,
d) dostawa do nabywcy wraz z instalacją.

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Zestaw komputerowy

Procesor

Intel®Core™ i5-9400 (min 2,9 Ghz, 6 rdzeni 9MB cache)

Pamięć RAM

8GB

Dysk twardy

256GB (SSD, SATA III)

Chipset

Intel® H370

Karta graficzna

Intel® UHD Graphics 630 (Zintegrowana)

Karta dźwiękowa

Waves MaxxAudio Pro (Zintegrowana)

Karta sieci LAN

Realtek RTL8111H (Zintegrowana, 1Gb/s)

Napęd optyczny

DVD±RW

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro 64bit

Złącza - panel przedni

 • 2 x USB 3.1 Gen. 1
 • 1 x Gniazdo uniwersalne audio

Złącza - panel tylni

 • 1 x HDMI 1.4
 • 1 x VGA
 • 4 x USB 2.0
 • 1 x RJ-45 (LAN)
 • 1 x Wejście liniowe audio
 • 1 x Wyjście liniowe audio
 • 1 x Wejście mikrofon

Akcesoria w zestawie

 • Klawiatura przewodowa Dell KB216, czarna
 • Mysz przewodowa Dell MS116, czarna
 • Przewód zasilający

Gwarancja

3 lata

Monitor

 Min 21”, HDMI, regulacja pochyłu monitora

Drukarka

Typ

Drukarka laserowa monochromatyczna
z podajnikiem dolnym na min. 150 arkuszy.

Złącza

USB, LAN

 

 

 

 

1.    Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - ………30213300-8…………..

 

2.    Wykonawca związany jest ofertą 14 dni.

 

3.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu / podstawy wykluczania (uzupełnić o ile dotyczy):

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki - zamówiony sprzęt dostarczony do zamawiającego wciągu 14 dni od podpisania umowy.

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie dopełni formalności związanych z terminem złożenia dokumentów lub nie dopełni warunków umowy.

 

 

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

1.     Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

       1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
2) inne dokumenty, które zdaniem Zamawiającego będą niezbędne do oceny oferty  (wymienić jakie już w konkretnym zaproszeniu).

 

2.     Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

V. Zastosowane kryteria ocen oraz sposób obliczania ceny.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

 

 

VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

1.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani/Pan Krystian Krawczyk - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 697-882-133.

 

2.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu w godzinach pracy Zamawiającego tj.: od 8:00 do 15:00 od pn. do pt.

 

VIII. Miejsce składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie, ul. Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

 

Zakup sprzętu komputerowego”

 

NIE OTWIERAĆ PRZED

 

………17.02.2020 r., godz. 8:00 ……….

 

(dzień, miesiąc, rok, godzina, minuty)

 

lub:

 

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w terminie do dnia 10.02.2020 , godz. 15:00

 

 

 

Uwaga! Formę składania ofert należy dookreślić każdorazowo sporządzając zaproszenie ofertowe

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny

 

1.    Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, wartość podatku VAT za wykonanie / udzielenie zamówienia.

 

2.    Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 

3.    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

4.    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

X. Informacje o formalnościach

 

1.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 

2.     Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 

3.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

4.     Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 

5.     Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.