Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania. 

 

W związku z w/w obowiązkiem, CUW jest w trakcie publikacji sprawozdań finansowych za 2018 rok jednostek obsługiwanych na  stronie BIP znajdującej się pod adresem: www.powiatkoscierski.com.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.