Misja i wizja działalności Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.

 
 1. WIZJA SZKOŁY
  1. Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu – odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych. Młodzież uczy się samodzielności i współpracy w grupie. Uczniowie mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak godności i wolności innych. Świadomie zdobywają wiedzę i umiejętności, cechuje ich grzeczność, kultura osobista i kultura słowa. Uczniowie znają i szanują tradycje narodu i regionu, czują się też obywatelami Europy. Społeczność szkolna korzysta z multimedialnych pracowni specjalistycznych, Nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej, komunikuje się ze światem dzięki internetowi, współpracy z młodzieżą państw Europejskich. Szkoła jest otwarta, demokratyczna, w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość. Nauczyciel pracuje w komfortowych warunkach ( baza szkoły jest bogata, praca bardzo dobrze zorganizowana) Władze oświatowe i samorządowe wspomagają rozwój szkoły. W naszych działaniach dydaktyczno – wychowawczych rodzice pełnią wspierającą i współtworzącą rolę.
 2. MISJA SZKOŁY
  1. Nasza szkoła wyróżnia się głębokim osadzeniem w tradycji miasta i regionu. W związku z tym dużą wagę przykładamy do kultywowania chlubnych tradycji szkoły. Pracujemy jako zespół.Celem naszych działań będzie służenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.
  2. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania.
  3. Kierunek naszych działań:
   • Zatrudniamy nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i różnych form pracy
   • Nauczyciele sami wybierają programy nauczania , podręczniki i metody pracy z uczniem
   • Rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, korzystania z nowoczesnych źródeł informacji, otwartości w kontaktach międzyludzkich.
  4. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania w związku z tym:
   • Każdy ma prawo do wyrażania opinii, nie naruszając godności innych
   • Uczciwość nakazuje zachowanie drogi służbowej oraz rzetelne wypełnianie powierzonych i zadeklarowanych zadań
   • System komunikowania w szkole cechuje otwartość, chęć zrozumienia i szacunek
   • Pracujemy wszyscy na rzecz realizacji wizji pomagając sobie wzajemnie, nie skupiając się tylko na sobie
   • Stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego, działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.