Podstawowe informacje

Powiatowy Zespół Szkół nr 1

ul. Sikorskiego 1

83-400 Kościerzyna

 

Protokół końcowy podsumowujący przebieg postępowania oraz wybór oferty. (kliknij, aby pobrać)

Zawiadomienie o złożonych ofertach (kliknij, aby otworzyć)

Zawiadomienie o złożonych ofertach (kliknij, aby otworzyć)

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę i modernizacja placówki edukacyjnej - PZS nr 1 i PZS nr 3  w Kościerzynie.

Nazwa Zadania I  - „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku PZS nr 1 w Kościerzynie

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a ramach remontu zostaną wykonane:

- wyburzenia i demontaże

- nowe ściany zewnętrzne i wewnętrzne

- montaż stolarki okiennej

- montaż stolarki drzwiowej

- wykończenia ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg

- instalacja elektryczna i teletechniczna

- instalacja sanitarna(wod-kan i c.o.)

- przygotowanie szybu windowego

- montaż windy dla osób niepełnosprawnych

- wyposażenia sal dydaktycznych (ławki i krzesła do sal wykładowych, tablice interaktywne, rolety wewnętrzne, biurka, meble biurowe).

        Wykonanie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy zachodniego skrzydła segmentu o wymiarach 15,82m x7,80m  PZS nr 1 w Kościerzynie na potrzeby uzyskania dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych oraz dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostaną 2 kondygnacje. Powstanie szyb windowy z dźwigiem, zlikwidowany zostanie komin, wykonana zostanie infrastruktura techniczna: m.in.kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna i niskoprądowa, instalacja grzewcza, wentylacja, instalacja wody, instalacja hydrantowa. Nowobudowana część połączona komunikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły. W ramach nadbudowywanych kondygnacji powstaną sale dydaktyczne, wykładowe,  pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze. Wnętrze zostanie wykończone i wyposażone w stałe i ruchome elementy wyposażenia. Projektant ma przegotować dokumentację projektową nadbudowy, rozbudowy i przebudowy zachodniego skrzydła segmentu PZS nr 1. Projektant ma uzyskać wszystkie uzgodnienia niezbędne do wydania decyzji o pozwolenie na budowę. Przedmiot zamówienia należy wykonać z dokumentacją koncepcyjną:

1.     Wykonanie projektu budowlanego-branża architektoniczna

2.     Wykonanie projektu wykonawczego- branża architektoniczna

3.     Wykonanie projektu budowlanego- branża konstrukcyjno-budowlana

4.     Wykonanie projektu wykonawczego-branża konstrukcyjno-budowlana

5.     Wykonanie projektu budowlanego- branża elektryczna i teletechniczna

6.     Wykonanie projektu wykonawczego-- branża elektryczna i teletechniczna

7.     Wykonanie projektu budowlanego- branża sanitarna (wod-kan i c.o.)

8.     Wykonanie projektu wykonawczego- branża sanitarna (wod-kan i c.o.)

9.     Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

10.  Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

11.  Opracowanie przedmiotu robót wg słownika CPV

12.  Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

Terminy realizacji zamówienia: 5 miesięcy od zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- formularz ofertowy
- opis przedmiotu zamówienia
- klauzula RODO
- umowa
- zapytanie ofertowe

 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania. 

 

W związku z w/w obowiązkiem, CUW jest w trakcie publikacji sprawozdań finansowych za 2018 rok jednostek obsługiwanych na  stronie BIP znajdującej się pod adresem: www.powiatkoscierski.com.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe.

Misja i wizja działalności Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.