Podstawowe informacje

Powiatowy Zespół Szkół nr 1

ul. Sikorskiego 1

83-400 Kościerzyna

 

           Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja toalet damskiej i męskiej w budynku „D” II piętro, toalety męskiej w budynku „A” II piętro i toalety dla osób niepełnosprawnych
w budynku „B” parter  w PZS nr 1
.

 

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w książce przedmiaru robót budowlanych.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie osobiście  do 15.10.2021r.

Jednocześnie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Załączniki:

  1. Przedmiar robót budowlanych.
  2. Wzór formularza cenowego.

 

 

 

 

 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Modernizacja toalet damskiej i męskiej w budynku „D” II piętro, toalety męskiej w budynku „A” II piętro i toalety dla osób niepełnosprawnych
w budynku „B” parter  w PZS nr 1
.

 

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w książce przedmiaru robót budowlanych.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie osobiście  do 15.10.2021r.

 

Jednocześnie informujemy, że zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

 

 

Załączniki:

 

  1. Przedmiar robót budowlanych.
  2. Wzór formularza cenowego.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania. 

 

W związku z w/w obowiązkiem, CUW jest w trakcie publikacji sprawozdań finansowych za 2018 rok jednostek obsługiwanych na  stronie BIP znajdującej się pod adresem: www.powiatkoscierski.com.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe.

Misja i wizja działalności Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.

Sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30